Vluchtheuvel - kerkgenootschap Pinksterzending Arnhem‘’Proef en geniet de goedheid van de Heer, gelukkig de mens die bij Hem schuilt.’’

Psalm 34:9

Nieuwjaarsgroet

Beste bezoeker en/of lid van Vluchtheuvel! Graag wensen we eenieder de zegen van onze Vader toe over 2022! We hopen het komende jaar met jullie meer te ontdekken van onze Vader en verbonden te zijn als familie. Waar is het leiderschapsteam het afgelopen jaar mee bezig geweest? En wat nemen we mee naar dit nieuwe jaar? Dit lichten wij graag toe in deze korte nieuwsbrief.

In zijn eerste preek van dit jaar op 2 januari jl. benoemde Ludolf een aantal speerpunten 2022. Kernwoorden hierbij waren Ontmoeting, Worship, Pionieren, Genezing, Redding en Bidden & Vasten. Meer toelichting nodig? De preek is terug te luisteren op het YouTube-kanaal van Vluchtheuvel, via de livestream die destijds gemaakt is.

Terugkijkend op afgelopen jaar mogen we constateren dat we bijzondere bijeenkomsten hebben gehad: zo hadden we een ‘Roepingsdienst’, waren er eens per maand dubbele diensten en hielden we een Gemeentedag dd. 11 september 2021: tijdens deze dag werden er een Celebration-brunch gehouden, met daarna een Open Huiskamer en een ‘’meet and eat’’ waarin nieuwe bezoekers kennis konden maken met de Vluchtheuvel. En dit is nog maar een greep uit de vele mooie activiteiten die hebben plaatsgevonden.

 

BLOEM

Wat houdt dit ook al weer in?

B:            Blijdschap, de vreugde van het kruis (Heb. 12:2)

L:            Liefde, omdat we geliefd zijn kunnen we Gods’ liefde laten zien en uitleven (Joh. 13:35)

O:           Overgave, als voortdurende opdracht om veel vrucht te dragen (Matt. 16:21)

E:            Eenheid, naar het gebed van Jezus als uitgangspunt, niet als keuze, maar als feit (Joh. 17)

M:          Medeleven, afgekeerd van wrok en kwaad, gericht op goedheid en medeleven (Ef. 4:32)

Jezus is het centrum van alle actie (het centrum van de bloem). Daaromheen de ‘blaadjes’:

De BLOEM is op dit moment opgebouwd uit negen bladen waarin de hoofdgroepen van het gemeentewerk een plekje krijgen. Bij iedere groep horen meerdere deelactiviteiten. Voor een uitbeelding hiervan, zie bijlage 1.

Missie en Jaarplannen

Het BLOEM-leiderschapsteam heeft een missie verwoord. De input die opgehaald is tijdens de Vluchtheuvel Leadership Summit (inspiratiedag voor betrokken gemeenteleden) in mei 2020, was hierbij mede richtinggevend:

Missie Vluchtheuvel

Meer hoop en leven 

Het is onze missie om...

 1. Het leven en het evangelie te delen.
  Dat doen we centraal, in de diensten en samenkomsten in ons gebouw;
  Lokaal, bij mensen thuis en in plekken door de wijk, zoals met onze huiskringen;
  En globaal, want: we gaan erop uit! Van plekken ver over de grens tot in de eigen straat. 
 2. Een levensveranderend evangelie uit te dragen.
  Geworteld in het Woord en geleid door de Heilige Geest. 
 3. Radicaal gastvrij te zijn.
  We vieren onze diversiteit en werken aan eenheid. Onze deuren staan open voor iedereen. 
 4. Niemand onveranderd weg te zien gaan.
  In de ontmoetingen is het ons hart en doel dat ieder een ontmoeting heeft met de levende God. We geloven dat God vrij maakt, geneest en vernieuwt. 
 5. Een plek te zijn waar je tot bloei komt.
  Iedereen is geroepen om een buitengewoon bijzonder leven te leiden. Door je toe te rusten, uit te dagen, onderwijzen, aan te moedigen en met je mee te gaan willen we helpen je identiteit en roeping (nog beter) te ontdekken en hierin te groeien. We willen een plek zijn waar je wordt uitgenodigd om mee te doen. Want kerk, dat zijn we samen. 
 6. Te groeien: We verlangen ernaar om te groeien in diversiteit, zichtbaarheid en mensen. Maar óók in talenten, gaven en kennis. Alles tot eer van God.

Per taakveld is op basis van deze missie een jaarplan opgesteld. Namen van de eindverantwoordelijke BLOEM-leiders staan achter elk taakveld vermeld:

 • Evangelisatie/ Healing Room: Rodney Rozal
 • Kinderwerk: Vivian Willemsen (voorheen) en Philip Schubert
 • Diensten: Marcel Pormes en Madelief Emmens
 • Communicatie/ Administratie: Marijte van Dam
 • Kringen: Gisela Houter
 • Herders (pastoraat): Winny Dumas
 • Profetie: Nynke Bouwman
 • Diaconie: Wil Leeverink
 • Beheer en Financiën: Michaël Nederhof
 • Ontmoeting: Janine Pormes en Henna van Maanen
 • Jongeren: volgt: Madelief Emmens

Per taakveld is een enthousiast team aan de slag. We houden jullie graag op de hoogte!

Jaarplannen kunnen opgevraagd worden bij de verantwoordelijke BLOEM-leider.

NB: Tijdens de komende gemeentevergadering (vooralsnog gepland in februari 2022; precieze datum volgt nog) zullen vertegenwoordigers van de verschillende taakvelden een korte toelichting geven.

 

Statuten en inrichting van de gemeentestructuur

Wat is nou de stand van zaken? Onze voorganger Ludolf Schouten geeft antwoord:

Voor de zomervakantie van 2021 hebben we de nieuwe richting voor de gemeente vastgesteld middels een stemming over de visie, missie en structuur. Van daaruit is met grote meerderheid gekozen om het bestuur van de gemeente in te richten vanuit de missie.

Met de nieuwe statuten maken we de uitvoering van de missie leidend: we doen veel meer dan het houden van diensten en Bijbelstudies en taakvelden krijgen meer mandaat (denk daarbij bijvoorbeeld aan taakveld Evangelisatie; Healingroom, of Casa Cana). De aangenomen wijziging in de statuten wordt nu biddend en in overleg, uitgewerkt en ingevuld.

Als BLOEM-leiders zijn we aan het leren om de bestuurlijke taken via deze (grote) groep mensen te laten lopen. Dit zien we als ‘warmdraaien’, totdat iedereen zijn/haar door God gegeven taak en positie vanzelfsprekend en met overtuiging vervult. Vanuit de grotere groep van BLOEM-leiders worden komend jaar mensen aangewezen om het voorgangersteam te gaan vormen. Dit noemen we vooralsnog het dagelijks bestuur (DB) . De BLOEM-leiders gaan daarbij functioneren als een breed algemeen bestuur (AB).

We nemen de tijd voor het invullen van de taakverdeling en de praktische invulling van de leiding: deze willen we namelijk stellen onder de perfecte leiding van Gods Geest! Ondertussen zal de bestaande oudstenraad als bestuur blijven functioneren.

 

Vluchtig

Blijf op de hoogte middels onze wekelijkse nieuwsbrief Vluchtig! Vanaf nu kan je hierin een maandelijks bericht vanuit onze gemeenteleiding lezen.

Ontvang je nog geen Vluchtig? Meld je dan aan via de website: www.vluchtheuvel.org.

 

Inspiratie-avonden

Met ingang van dit nieuwe jaar starten wij met maandelijkse inspiratie-avonden. Deze zullen elke tweede maandagavond van de maand plaatsvinden. De eerste avond heeft maandag 10 januari plaats gevonden op de Dennenweg 100, Arnhem, zoals eerder in Vluchtig werd aangekondigd.

Tijdens deze avonden zijn betrokken gemeenteleden van harte welkom om mee te denken over een bepaald thema. De thema’s worden nog bekend gemaakt.

 

Afsluiting

Tot zover onze berichtgeving tot nu toe. We hopen je weer te zien tijdens onze zondagse samenkomsten en natuurlijk tijdens onze andere activiteiten verspreid over de week (zie website en Vluchtig). Laten we samen proeven en genieten de goedheid van onze Heer (Psalm 34:9)!